حس شش و نیم لعنتی …

نمی‌شناسی‌اش، به سمتش می روی، لبخند می زنی، دست می دهی، چه هوای آفتابی و روشنی…. حس کودکانه یی ترا به او نزدیک می‌کند. حسی شبیه ی باورشگفت انگیز یک دختربچه کنجکاو، حس می‌کنی بوی کلمه می دهد، بوی شعر، بوی سخن.
چرخ می‌زند، برمی‌گردد … نگاهت می‌کند. چیزی در او مثل قبل نیست. یک ناگهان بوی دشمنی تند به دماغت می‌زند… بزرگ می‌شوی، رشد می‌کنی و عقل تلخ از گوش‌هایت مثل قیر سر می‌کند … یک ناگهان هشدارهای دودی همه‌جا را فرامی‌گیرد. حالا میان ابرهای سیاه استی…شک ترا بو می‌کشد آنهم از دهان یک خرس بزرگ و بد شکل… می‌شناسی‌اش… شاید از قبیله دشمن است؟ …حالا باید فرار کنی…فرار…
آخ! حس شش و نیم لعنتی …

پاسخ دهید